ทำ SonarQube server เรียกผ่าน https

ทำ SonarQube server เรียกผ่าน https

จากครั้งที่แล้วได้บอกวิธีการติดตั้ง SonarQube ผ่าน docker-compose ไปแล้ว

ติดตั้ง SonarQube โดย Docker-compose
การรักษาคุณภาพของโค้ดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการบำรุงรักษา SonarQube เป็นเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพโค้ดอัตโนมัติยอดนิยมที่ช่วยค้นพบจุดบกพร่องและแนะนำวิธีปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้น ผมใช้ SonarQube ในฐานะ Code Review

แต่มันจะเรียกผ่าน ip address ในการใช้งานจริงผมอยากให้มันเรียกผ่าน https://sonar.domain.com ฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ nginx มาทำ reverse proxy เพื่อสามารถกำหนดโดเมนและใส่ ssl ได้

โดยเงื่อนไขของผมก็คือ

 • โดเมนอยู่บน Cloudflare
 • ssl file ได้มาจาก Cloudflare
ใช้ ssl ฟรีจาก cloudflare + nginx
ใครไม่อยากเสียเงินซื้อ ssl cert บ้างยกมือขึ้นนนนน ผมเองครับ :) วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำให้เว็บของเราเป็น ssl แบบฟรีๆ โดยจะเป็นการสร้าง ssl จาก Cloudflare แล้วนำไปใช้งานบน Nginx มาเริ่มกันเลย สร้าง SSL Certificate ใน Cloudflare เข้าไปที่ domain ใน cloudflare ของเราจากนั้นไปที

ฉะนั้นขั้นตอนในบทความนี้อยู่ในพื้นฐานของ nginx reverse proxy + cloudflare

เตรียมไฟล์ nginx config

โครงสร้างของ SonarQube จะเป็นดังนี้

.
├── docker-compose.yml
├── nginx/
│   ├── common.conf
│   └── sonarqube.conf
└── ssl/

ไฟล์ common.conf

sendfile off;
# charset of "Content-Type" response header field
charset utf-8;
client_max_body_size 50M;
client_body_timeout 1800s;
client_header_timeout 1800s;
# log settings
access_log /dev/stdout; 
error_log /dev/stderr error;
# don't send the nginx version number in error pages and Server header
server_tokens off;

gzip on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 4;
gzip_types text/css application/javascript image/svg+xml;

#Improve Secure
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload";
add_header X-Frame-Options DENY;

ไฟล์ sonarqube.conf

server {
 listen 80;
 server_name sonar.domain.com;
 return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
 listen 443 ssl; 
 server_name sonar.domain.com;
 ssl_certificate /etc/nginx/ssl/cert.pem;
 ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/key.pem;
 ssl_client_certificate /etc/nginx/ssl/cloudflare.crt;
 ssl_verify_client on;
 include includes/common.conf;
 proxy_buffers 16 64k;
 proxy_buffer_size 128k;

 location / {
  proxy_pass http://sonarqube:9000;
  proxy_set_header    Host $host:$server_port;
  proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
  # Required for new HTTP-based CLI
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_request_buffering off;
  proxy_buffering off; # Required for HTTP-based CLI to work over SSL
 }
}

และ ssl/ ให้เรานำไฟล์ ssl มาใส่ไว้ที่นี่

.
└── ssl/
    ├── cert.pem
    ├── key.pem
    └── cloudflare.crt

เพิ่ม nginx service

ทำการเพิ่ม sonarquge-proxy ในไฟล์ docker-compose.yaml

services:
 sonarqube:
  image: sonarqube:10-community
  hostname: sonarqube
  container_name: sonarqube
  depends_on:
   - sonarqube-db
  environment:
   SONAR_JDBC_URL: jdbc:postgresql://sonarqube-db:5432/sonar
   SONAR_JDBC_USERNAME: sonar
   SONAR_JDBC_PASSWORD: sonar
   SONAR_WEB_CONTEXT: "/"
  volumes:
   - sonarqube_data:/opt/sonarqube/data
   - sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions
   - sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs
  restart: always
  logging:
   driver: "json-file"
   options:
    max-file: 5
    max-size: 50m
  networks:
   - proxy

 sonarqube-db:
  image: postgres:15.2-alpine3.17
  hostname: postgresql
  container_name: postgresql
  environment:
   POSTGRES_USER: sonar
   POSTGRES_PASSWORD: sonar
   POSTGRES_DB: sonar
  volumes:
   - postgresql:/var/lib/postgresql
   - postgresql_data:/var/lib/postgresql/data
  restart: always
  logging:
   driver: "json-file"
   options:
    max-file: 5
    max-size: 50m
  networks:
   - proxy

 sonarqube-proxy:
  image: nginx:alpine
  hostname: proxy
  container_name: proxy
  ports:
   - 80:80
   - 443:443
  volumes:
   - ./ssl:/etc/nginx/ssl
   - ./nginx/common.conf:/etc/nginx/includes/common.conf
   - ./nginx/sonarqube.conf:/etc/nginx/conf.d/sonarqube.conf
  restart: always
  logging:
   driver: "json-file"
   options:
    max-file: 5
    max-size: 50m
  networks:
   - proxy

volumes:
 sonarqube_data:
 sonarqube_extensions:
 sonarqube_logs:
 postgresql:
 postgresql_data:

networks:
 proxy:
  external: true
  name: sonarqube

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง docker compose up -d เพื่อให้มี nginx เพิ่มเข้ามา

แล้วลองเข้า https://sonar.domain.com ก็จะได้หน้าเว็บมาปกติ

ตั้งค่า Cloudflare เพิ่มเติม

หากใครเข้ามาเจอแบบนี้

SonarQube Infinite Loading
SonarQube Infinite Loading

ให้มาแก้ไขผ่าน Cloudflare ด้วยการ Cache Bypass โดยไปยังหน้า Page rules จากนั้นกำหนดส่วนของ url เป็น sonar.domain.com/* ตามรูปล่าง

ทำการ Bypass ใน Cloudflare
ทำการ Bypass ใน Cloudflare

เพียงเท่านี้หน้าเว็บ SonarQube ก็จะสามารถเข้าผ่าน https ได้แล้ว 😄

Thanks: https://community.sonarsource.com/t/sonarqube-community-10-4-1-doesnt-load-when-behind-nginx-reverse-proxy-cloudflare/111896/1

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand