love

วันแห่งความรักในพุทธศาสนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันแห่งความรัก ซึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเกี่ยวกับความรักเช่นกัน โดยถ้าหากคู่ไหนอยากจะคู่กันตลอดไป ลองอ่านพระสู