[พุทธพจน์] หลักปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาเนื่องในวันครู

[พุทธพจน์] หลักปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาเนื่องในวันครู

ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปีในประเทศไทย ก็จะเป็นวันครู โดยพระสูตรที่ผมเลือกมานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับลูกศิษย์พึ่งปฎิบัติต่อครู และครูปฎิบัติต่อลูกศิษย์ยังไงบ้…

[พุทธพจน์] เนื้อที่นอนจมบ่วง แต่ไม่ติดบ่วง

[พุทธพจน์] เนื้อที่นอนจมบ่วง แต่ไม่ติดบ่วง

พุทธพจน์บทนี้เป็นบทที่ผมชอบมากที่สุด และได้นำมาเป็นคติพจน์ประจำตัวเลย ด้วยเนื้อความในพระสูตรกล่าวดังนี้พระสูตรเต็มภิกษุทั้งหลาย ! กามคุณเหล่านี้มี ๕ อย่าง. ๕ อย่าง อย่างไรเล่า ? ๕ อย่าง คื…