ขั้นตอน Deploy Nextjs บน Cloudflare page

ขั้นตอน Deploy Nextjs บน Cloudflare page

ใช้ DNS ของ Cloudflare มานานพึ่งรู้ว่ามีระบบ Cloudflare page ด้วยเพื่อให้เราเอาเว็บที่เป็น Static page ไปวางได้ แบบเดียวกับ Gitlab page เลย แต่มันดีกว่าคือ

 • ทำแยก Environment ได้ เช่น แยกเป็น Develop กับ Production
 • กำหนดใส่ค่า Header ได้เอง

ซึ่งสองอย่างนี้บน Gitlab page ไม่มี ผมเลยจำใจย้ายหนีมา Cloudfare page ดีกว่า...

วิธีการ Deploy Nextjs บน Clouflare page

1. สร้าง Cloudflare token

ไปที่ https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens สร้าง API token แล้วเก็บไว้

2. ไปเอา Account ID

เก็บไว้

3. สร้าง Cloudflare page project

สร้าง project ขึ้นมาก่อน โดยกำหนด branch สำหรับ production เริ่มต้น พิมพ์คำสั่งตามนี้

$ export CLOUDFLARE_API_TOKEN=xxxx
$ export CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=xxx
$ npx wrangler pages project create project-name --production-branch master

โดยไปแก้ไข project-name กับ master เอา

4. Deploy Nextjs static

คราวนี้เราก็มา Deploy Dev Environment กัน

$ npm i
$ npm run build
$ npm run export
$ npx wrangler pages deploy ./out --project-name=project-name --branch=dev

ส่วนถ้าต้องการไปยัง Production ก็พิมพ์

$ npx wrangler pages deploy ./out --project-name=project-name --branch=master

เมื่อสำเร็จเราจะได้ประมาณนี้

จะสังเกตุว่าเราสามารถ Deploy บ่อยแค่ไหนก็ได้มันจะทำเป็น commit version ให้ มีโดเมนแยกตาม commit ด้วย ดีจัดๆ

แล้วทางอันไหนไม่ใช่ Production เขาจะใส่ x-robots-tag: noindex มาให้เลยเพื่อไม่ให้ bot google มาเก็บไปติด Search ดีงามมากๆ ปกติผมต้องมากำหนดเองถ้าไป Deploy ที่อื่น

5. แถม Gitlab-ci สำหรับ Deploy

nextjs-deploy:
 image: node:18-alpine
 stage: deploy
 variables:
  CLOUDFLARE_API_TOKEN: $CLOUDFLARE_API_TOKEN
  CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID: $CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID
 script:
  - npm i
  - npm run build
  - npm run export
  - gzip -k -6 $(find out -type f)
 after_script:
  - npm install -g wrangler --unsafe-perm=true
  - wrangler pages deploy ./out --project-name=twin-web --branch=prod
 artifacts:
  paths:
   - out
  expire_in: 1 weeks
  when: always

จบปิ้ง ใช้ดีบอกต่อ Cloudfare page 😄

คำสั่ง wrangler เพิ่มเติม: https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/commands/#deploy-1

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand