อัพเดท php 7.2 ไป 7.4 ใน ubuntu

อัพเดท php 7.2 ไป 7.4 ใน ubuntu

พอดีผมมีเว็บไซค์ wordpress ที่ในงานบน php 7.2 อยู่แล้วตัว wordpress ล่าสุดแนะนำให้อัพเดท php 7.2 ไป 7.4 ผมเลยต้องอัพเดทให้มันซะหน่อย วิธีการดังนี้

Server spec

  • ubuntu 18.04
  • php 7.2
  • wordpress 5.9

วิธีการอัพเดท php 7.2 ไป 7.4

1. ติดตั้ง php 7.4

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt -y update
sudo apt -y install php7.4 php7.4-{mysql,mbstring,bcmath,bz2,curl,imagick,dom,zip} libapache2-mod-security2 wget

2. สลับไปใช้ php 7.4

sudo a2dismod php7.2
sudo a2enmod php7.4
sudo systemctl restart apache2

จบแบบสวยๆ ได้ php 7.4 มาใช้แล้ว

php -v
PHP 7.4.28 (cli) (built: Feb 17 2022 16:06:19) ( NTS )
php 7.4
php 7.4
Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand