wealth

2 หลักการ (Need & Want) ทำให้ใช้เงินได้ดีขึ้น

ผมทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองมาหลายปีมากแล้ว มันมีประโยชน์มากทำให้รู้ว่าในแต่ละเดือนเราต้องจ่ายไปกับอะไรบ้าง และในอนาคตเดือนต่อๆไป จนถึงสิ้นปี เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้