email

ใครนึกคำที่จะต้องใช้ในอีเมลไม่ได้ยกมือขึ้น!

ในเกือบจะทุกแอพพลิเคชั่นจะต้องมีการส่งอีเมลไปหาผู้ใช้งานอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเตือนเพื่อให้จดจำบ้างอย่าง หรือเป็นการทักทายผ่านอีเมลไปหาลูกค้า ผมจะพบปัญหาบ่อยมากว่า