เริ่มต้นเรียนรู้ JS ผ่าน Github

เริ่มต้นเรียนรู้ JS ผ่าน Github

สำหรับคนผู้เริ่มต้นที่พัฒนาแอพพิลเคชั่นด้วย JavaScript (JS) ผมมี Github repo ที่สามารถกดเข้าไปเรียนรู้และศึกษากันได้ ซึ่งจะทำให้เราเขียน JS ได้ดีขึ้นมาก ไปตำกัน...

1. Project Guidelines

⭐ GitHub stars: 29K+

GitHub - elsewhencode/project-guidelines: A set of best practices for JavaScript projects
A set of best practices for JavaScript projects. Contribute to elsewhencode/project-guidelines development by creating an account on GitHub.

2. Testing

⭐ GitHub stars: 23K+

GitHub - goldbergyoni/javascript-testing-best-practices: 📗🌐 🚢 Comprehensive and exhaustive JavaScript & Node.js testing best practices (July 2023)
📗🌐 🚢 Comprehensive and exhaustive JavaScript & Node.js testing best practices (July 2023) - goldbergyoni/javascript-testing-best-practices

3. Clean Code

⭐ GitHub stars: 88K+

GitHub - ryanmcdermott/clean-code-javascript: :bathtub: Clean Code concepts adapted for JavaScript
:bathtub: Clean Code concepts adapted for JavaScript - ryanmcdermott/clean-code-javascript

4. JS the Right Way

⭐ GitHub stars: 8K+

GitHub - braziljs/js-the-right-way: An easy-to-read, quick reference for JS best practices, accepted coding standards, and links around the Web
An easy-to-read, quick reference for JS best practices, accepted coding standards, and links around the Web - braziljs/js-the-right-way

5. Node Best Practices

⭐ GitHub stars: 95K+

GitHub - goldbergyoni/nodebestpractices: :white_check_mark: The Node.js best practices list (February 2024)
:white_check_mark: The Node.js best practices list (February 2024) - goldbergyoni/nodebestpractices

6. 33 JS Concepts

⭐ GitHub stars: 61K+

GitHub - leonardomso/33-js-concepts: 📜 33 JavaScript concepts every developer should know.
📜 33 JavaScript concepts every developer should know. - leonardomso/33-js-concepts

7. Airbnb JS Style Guide

⭐ GitHub stars: 141K+

GitHub - airbnb/javascript: JavaScript Style Guide
JavaScript Style Guide. Contribute to airbnb/javascript development by creating an account on GitHub.

8. Effective Engineer Notes

⭐ GitHub stars: 5K+

Effective_Engineer.md
GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets.

ใครมี Repo ไหนน่าสนใจมากแชร์กันได้นะ...

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand