อัพเดท NodeJS ง่ายเกินไป...บน Ubuntu

อัพเดท NodeJS ง่ายเกินไป...บน Ubuntu

พอดีว่าจะอัพเดท Ghost blog แล้วมันให้เราต้องอัพเดทเวอร์ชั่นของ NodeJS ก่อนเลยต้องหาวิธีการอัพเดท NodeJS บน ubuntu ซะหน่อย ซึ่งมันเป็นวิธีการอัพเดทผ่าน NPM สิ่งที่ผมจะอัพเดทคือ NodeJS 8.1.0 เป็น NodeJS 10.13 ใUbuntu 18.04

อัพเดท NodeJS โดย NPM

ลองตรวจสอบ NodeJS และ NPM version บน server กันก่อน

$ npm -v 
3.5.2 
$ node -v 
v8.10.0

Update NPM

เราจะทำการอัพเดท NPM กันก่อน

$ sudo npm install npm@latest -g

เมื่อมันทำการติดตั้งจนจบขั้นตอนแล้วให้ออกจาก terminal แล้วเข้าใหม่ แล้วตรวจสอบเวอร์ชั่นดู

$ npm -v
6.4.1

ติดตั้ง n package

เราจะทำการติดตั้ง package ที่ชื่อว่า "n"

$ sudo npm install -g n
[sudo] password for snappytux: 
/usr/local/bin/n -> /usr/local/lib/node_modules/n/bin/n
+ n@2.1.12
added 1 package from 4 contributors in 1.052s

อัพเดท NodeJS โดยใช้ n

หลังจากติดตั้ง n มาแล้ว เราจะทำการใช้ n ในการอัพเดท NodeJS ของเราโดยสามารถเรียกวิธีการอัพเดทเวอร์ชั่นของ NodeJS ดังนี้

 • n x.y.z – เป็นการติดตั้ง NodeJS โดยระบุเลขเวอร์ชั่นได้เลย เช่น n 9.6.1
 • n latest เป็นการติดตั้ง NodeJS เวอร์ชั่นล่าสุด
 • n stable – เป็นการติดตั้ง NodeJS เวอร์ชั่น stable
 • n ltsเป็นการติดตั้ง NodeJS เวอร์ชั่น LTS

คราวนี้ผมทำการติดตั้งแบบ LTS

$ sudo n lts
   install : node-v10.13.0
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/10.13.0
    fetch : https://nodejs.org/dist/v10.13.0/node-v10.13.0-linux-x64.tar.gz
  installed : v10.13.0
orkhans@matrix:~$ node -v
v10.13.0

หลังการติดตั้งเสร็จออกจาก Terminal อีกครั้งแล้วตรวจสอบเวอร์ชั่น NodeJS ดู

$ node -v 
v10.13.0

เท่านี้ก็เรียบร้อย :)

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand