วิธีการ connect localhost จาก docker-compose

วิธีการ connect localhost จาก docker-compose

พอดีผมอยากจะให้ phpmyadmin ที่ทำมาจาก docker-compose นั้นสามารถ connect mysql ที่รันบนเครื่องตัวเองได้ เลยไปหาคำตอบมาได้วิธีการดังนี้

version: "3.8"
services:
 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  ports:
   - 8080:80
  environment:
   - PMA_HOSTS=host.docker.internal

กำหนด host.docker.internal แทนการเรียกใช้ 127.0.0.1 วิธีนี้ใช้ได้กับ Docker-for-mac หรือ Docker-for-Windows 18.03 ขึ้นไปเท่านั้นนะ...

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Choosing to live a plant-based lifestyle for the animals, my health, and the future of our planet.
Bangkok, Thailand