นำ AWS CLI มาจัดการ Digital space

นำ AWS CLI มาจัดการ Digital space

สำหรับใครที่ใช้งาน Digital Ocean Space แล้วต้องใช้คำสั่งในการจัดการแทนทำผ่านหน้าเว็บ เราสามารถใช้ aws cli จัดการได้แทน สะดวกมากๆ ทำได้เลยดังนี้

1. ติดตั้ง aws cli

วิธีติดตั้งอ่านได้จาก

Install or update the latest version of the AWS CLI - AWS Command Line Interface
Install the AWS CLI on your system.

2. สร้าง Spaces access keys

ไปที่ Digital Ocean > API > Spaces keys แล้วก็สร้าง Access Key กับ Secret key เก็บไว้ก่อน

3. สร้าง aws profile

ทำการใช้ aws cli ที่ติดตั้งไว้ข้อ 1. สร้าง config ไฟล์สำหรับ Digital Ocean Space

$ aws configure --profile do

ระบุ Secret key และ Access key ที่ได้มา ส่วนข้ออื่นเว้นว่างไว้

4. ลองใช้งาน

แสดง Bucket มาดู

$ aws s3 ls --profile do --endpoint=https://sgp1.digitaloceanspaces.com

ดาวโหลดไฟล์จาก DO space มายังเครื่องเรา

$ aws s3 cp --recursive --profile do --endpoint=https://sgp1.digitaloceanspaces.com s3://bucket_name/ ./

Copy ไฟล์ระหว่าง Bucket และกำหนด --acl ไฟล์ให้

$ aws s3 --profile do cp --recursive --acl public-read --endpoint=https://sgp1.digitaloceanspaces.com s3://bucker_name/dev/ s3://bucker_name/prod/
💡
endpoint ให้เปลี่ยนตาม space ที่เราสร้าง

AWS Command ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/s3/


Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand