วิธีแก้กรรมในแบบพระพุทธเจ้า

วิธีแก้กรรมในแบบพระพุทธเจ้า

การแก้กรรมในปัจจุบันมีมากมายตั้งแต่ บังสกุลเป็น บังสกุลตาย, นอนในโลงศพ, รดน้ำมนต์, สวดมนต์ต่างๆ เป็นต้น พิธีการเหล่านี้พวกเราชาวพุทธเคยสงสัยกันไหมว่า มันแก้กรรมได้จริงหรอ? หรือเอาเพียงแค่ความสบายใจว่า ฉันได้ทำพิธีไปแล้ว แค่นั้น? แล้วกลับมาก็ทำกรรมใหม่ขึ้นมาอีก? แล้วแบบนี้มันจบยังไง

แต่พอผมได้ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆ วิธีการแก้กรรมนั้นมีอยู่แต่มันไม่เคยถูกสอนในวิชาพุทธศาสนา หรือแม้แต่พระทั้งหลายก็แทบไม่พูดถึง นั้นคือ

มรรค 8

มรรค 8 หรือ กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม) แล้วมรรค 8 มีอะไรบ้าง?

  • สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) - ปัญญา
  • สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) - ปัญญา
  • สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ) - ศีล
  • สัมมากัมมันตะ (การทำการงานชอบ) - ศีล
  • สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ) - ศีล
  • สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ) - สมาธิ
  • สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) - สมาธิ
  • สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ) - สมาธิ

จะเห็นว่าวิธีการแก้กรรมของพระพุทธเจ้านั้นให้เราพึ่งตนเองทั้งนั้น ไม่เคยบอกว่าต้องพึ่งสิ่งอื่น หรือไปทำพิธีอะไรเลย และที่ผมเขียนต่อท้ายของแค่ละข้อจะมี ศีล, สมาธิ, ปัญญา ก็คือการกระทำแค่ละข้อจะส่งผลให้กับสิ่งนั้นๆ ใน 8 ข้อที่กล่าวมานั้นไม่มีใครทำให้ใครได้ หรือไม่มีใครสามารถมาแก้กรรมให้คนอื่นได้ มรรค 8 พวกเราต้องปฎิบัติกันเอง ฉะนั้นการแก้กรรมก็คือตัวเราต้องแก้เอง

การนั่งสมาธิ หรือการเจริญอานาปานสติเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้มรรค 8 สมบูรณ์ได้ เพราะในตอนที่เรานั่งสมาธินั้น กาย, วาจา, ใจ เราก็สงบ และการได้ฝึกสติก็ทำให้เกิดปัญญา ดังนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาว่าสำนักไหน หรือวัดไหนจะแก้กรรมให้เราได้ พวกเราสามารถแก้กรรมได้ด้วยการ เจริญอานาปานสติ

พระสูตรเต็ม

ภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม) เป็นอย่างไรเล่า ?  
ภิกษุทั้งหลาย ! อริยอัฏฐังคิกมรรค (อริยมรรคมีองค์แปด) นี้นั่นเอง คือ กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา  ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ
สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ)
สัมมาวาจา (การพูดจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ (การทำการงานชอบ)
สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีวิตชอบ)
สัมมาวายามะ (ความพากเพียรชอบ)
สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)
สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ)

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand