ลบ branch ทุก branch ใน git local

หากทำงานกันหลายคนใน Git project นั้นๆ เราก็จะมีการ pull branch ใหม่ๆ ลงมาที่เครื่องเรา และมันจะทำให้ branch เยอะขึ้นเรื่อยๆ ผมเลยไปหาคำสั่งที่ไว้ลบ branch ทั้งหมดออก เวลาเราเรียก git branch แล้วจะได้ดูง่ายขึ้นหน่อย

$ git branch -D `git branch --merged | grep -v \* | xargs` 

หรือ

$ git branch --merged | grep -v \* | xargs git branch -D

เพียงเท่านี้ เราก็จะเหลือ branch ที่เราอยู่ ณ. ปัจจุบันแล้ว

Thanks: stackoverflow.com/questions/10610327/delete-all-local-git-branches

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

เป็นชาวพุทธที่ศึกษาตามพุทธพจน์ และชื่นชอบการปลูกผักไม่ใช้สารเคมี. I AM ROOT.
Bangkok, Thailand