[พุทธพจน์] หลักปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาเนื่องในวันครู

[พุทธพจน์] หลักปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาเนื่องในวันครู

ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปีในประเทศไทย ก็จะเป็นวันครู โดยพระสูตรที่ผมเลือกมานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับลูกศิษย์พึ่งปฎิบัติต่อครู และครูปฎิบัติต่อลูกศิษย์ยังไงบ้าง

พระสูตรเต็ม

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องขวา คือ อาจารย์อันศิษย์พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-

  1. ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ
  2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้
  3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง
  4. ด้วยการปรนนิบัติ
  5. ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องขวา คือ อาจารย์อันศิษย์ปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์โดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-

  1. แนะนำดี
  2. ห้ศึกษาดี
  3. บอกศิลปวิทยาสิ้นเชิง
  4. ทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหาย
  5. ทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวง

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.


อธิบายเพิ่ม (ความเห็นส่วนตัว)

จากพระสูตรข้างต้นเราไม่จำเป็นต้องปฎิบัติแบบนี้กับครูของเราผู้เดียวก็ได้นะครับ ผมว่าเราสามารถปฎิบัติได้กับใครก็ได้ที่ให้ความรู้เรา ค่อยชี้แนะเรา ค่อยสั่งสอนเรา ค่อยช่วยปรับปรุงให้เราเป็นคนที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างไม่เดือดร้อนใคร ผมถือว่าคนนั้นๆ เป็นครูทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเด็กกว่าเราก็ตาม

จริงๆ แล้วพระสูตรเต็มจะมีทิศ 6 ทิศด้วยกัน แต่เดียวผมค่อยเอามาเขียนในบทความต่อๆ ไป

สาธุ :)

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand