เพิ่ม non-root user และ เปลี่ยน timezone ให้กับ Dockerfile alpine

เพิ่ม non-root user และ เปลี่ยน timezone ให้กับ Dockerfile alpine

คราวที่แล้วพูดถึงการเพิ่ม nonroot user กับเปลี่ยน timezone ใน dockfile ubuntu ไปแล้ว คราวนี้ขอแชร์โค็ดถึงการทำใน Dockerfile alpine กันบ้าง มาดูกัน

และนี่คือ Dockerfile ที่เป็น alpine base สำหรับ Nodejs

FROM node:18-alpine
COPY ./ /usr/app
RUN apk add --update tzdata && \
  cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime && \
  apk del tzdata && \
  addgroup -S nonroot && \
  adduser -S nonroot -G nonroot
EXPOSE 3001
USER nonroot
WORKDIR /usr/app
CMD [ "node", "server.js" ]

นำไปใช้และดัดแปลงกันตามสะดวก...


Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Go plant-based, it's good for you and the planet!. Board game Lover.
Bangkok, Thailand