ติดตั้ง SonarQube 9.9 ใน Ubuntu 22.04

ติดตั้ง SonarQube 9.9 ใน Ubuntu 22.04

SonarQube เอาไว้ใช้ตรวจสอบคุณภาพของ code เรา และหาข้อผิดพลาด หรือหา bugs ที่อาจจะทำให้แอพพลิเคชั่นเราเกิดความเสียหายได้ และยังมีการแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วย ซึ่งถ้าเราอยากเขียน code ให้ดีขึ้น แนะนำให้ลองหามาใช้ดู

โดยตัว SonarQube นั้นจะมีให้เลือกใช้งานในรูปแบบ Cloud เพื่อความสะดวกแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง หรือใครอยากติดตั้งบน server ตัวเองก็ได้ ซึ่งพอดีผมได้มีโอกาสได้ลองติดตั้งเองเพื่อไปใช้งานในโปรเจ็คก็เลยอยากเขียนวิธีการติดตั้งมาให้อ่านกัน...

Software version

ในบทความนี้จะเป็นการติดตั้งเวอร์ชั่นของซอฟแวร์ต่างๆ ดังนี้

 • SonarQube Community EditionVersion 9.9
 • Ubuntu 22.04 LTS
 • OpenJDK 17
 • PostgreSQL 15

โดยเราสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากลิงค์ด้านล่าง

Prerequisites and overview
The prerequisities for installing SonarQube.

Installing Java OpenJDK

ติดตั้ง openjdk 17

$ sudo apt update
$ sudo apt install -y openjdk-17-jdk

ตรวจสอบการติดตั้ง

$ java -version
openjdk version "17.0.6" 2023-01-17
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.6+10-Ubuntu-0ubuntu122.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.6+10-Ubuntu-0ubuntu122.04, mixed mode, sharing)

Installing PostgreSQL

ติดตั้ง postgresql

$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib

Start PostgreSQL service

$ sudo systemctl start postgresql.service

หลังจากติดตั้ง postgres แล้วเราจะมาจัดการ db และ user กัน

$ sudo -u postgres psql

คราวนี้เราจะเข้ามาอยู่ใน postgres console ละ เราจะทำการสร้าง db และ user ชื่อ sonarqube  ส่วน Password ก็ตั้งให้มันยากๆ หน่อยนะ

CREATE USER sonarqube WITH PASSWORD 'Password';
CREATE DATABASE sonarqube OWNER sonarqube;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sonarqube TO sonarqube;

ลองตรวจสอบ db และ user ของเราซะหน่อย

\l
\du

จากนั้นพิมพ์ \q ออกมา

ตั้งค่า Ubuntu เพื่อรองรับ SonarQube

สร้าง SonarQube user

$ sudo useradd -b /opt/sonarqube -s /bin/bash sonarqube

แก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf

$ sudo nano /etc/sysctl.conf

แล้วทำการเพิ่มค่าดังนี้

vm.max_map_count=524288
fs.file-max=131072

ยืนยันการใช้ค่าใหม่

$ sudo sysctl --system

สร้างไฟล์ /etc/security/limits.d/99-sonarqube.conf

$ sudo nano /etc/security/limits.d/99-sonarqube.conf

ใส่ค่าดังนี้

sonarqube  -  nofile  131072
sonarqube  -  nproc  8192

ดาวโหลด SonarQube Package

เตรียม package ต่างๆ และดาวโหลด SonarQube 9.9

$ sudo apt install unzip software-properties-common wget
$ wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-9.9.0.65466.zip

ดูไฟล์โหลดเพิ่มเติม

Download | SonarQube
Get the latest LTS and version of SonarQube the leading product for Code Quality and Security from the official download page.

เราจะได้ไฟล์ sonarqube-9.9.0.65466.zip จากนั้นทำการแตกซิบออกมา

$ unzip sonarqube-9.9.0.65466.zip

ทำการย้าย sonarqube ไปยัง /opt/sonarqube

$ mv sonarqube-9.9.0.65466 /opt/sonarqube
$ sudo chown -R sonarqube:sonarqube /opt/sonarqube

ตั้งค่า SonarQube

แก้ไขไฟล์ /opt/sonarqube/conf/sonar.properties

$ nano /opt/sonarqube/conf/sonar.properties

ทำการค้นหา และแก้ไขข้อมูล db

sonar.jdbc.username=sonarqube
sonar.jdbc.password=Password

sonar.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/sonarqube

สร้างไฟล์ /etc/systemd/system/sonarqube.service

$ sudo nano /etc/systemd/system/sonarqube.service

ใส่ค่าดังนี้

[Unit]
Description=SonarQube service
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
User=sonarqube
Group=sonarqube
PermissionsStartOnly=true
ExecStart=/bin/nohup /usr/bin/java -Xms32m -Xmx32m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -jar /opt/sonarqube/lib/sonar-application-9.9.0.65466.jar
StandardOutput=syslog
LimitNOFILE=131072
LimitNPROC=8192
TimeoutStartSec=5
Restart=always
SuccessExitStatus=143

[Install]
WantedBy=multi-user.target

ดูเพิ่มเติมได้ตามนี้

Operating the server
Learn how to configure and operate the SonarQube server.

reload systemd ซะหน่อย

$ sudo systemctl daemon-reload

จากนั้นทำการเรียกใช้งาน sonarqube service ได้เลย

$ sudo systemctl start sonarqube.service
$ sudo systemctl enable sonarqube.service

ตรวจสอบสถานะของ service ว่าทำงานไหม

$ sudo systemctl status sonarqube.service

ลอง curl http://localhost:9000 จะได้ตามนี้ เป็นอันว่าเราสามารถใช้งาน SonarQube ได้แล้ว

$ curl http://localhost:9000

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="/apple-touch-icon-57x57.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/apple-touch-icon-60x60.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/apple-touch-icon-72x72.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/apple-touch-icon-76x76.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/apple-touch-icon-114x114.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/apple-touch-icon-120x120.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="/apple-touch-icon-144x144.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/apple-touch-icon-152x152.png">
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon-180x180.png">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico">
  <meta name="application-name" content="SonarQube" />
  <meta name="msapplication-TileColor" content="#FFFFFF" />
  <meta name="msapplication-TileImage" content="/mstile-512x512.png" />
  <title>SonarQube</title>

  <link rel="stylesheet" href="/js/outV5A3AQEU.css" />
</head>

<body>
  <div id="content">
    <div class="global-loading">
      <i class="spinner global-loading-spinner"></i>
      <span aria-live="polite" class="global-loading-text">Loading...</span>
    </div>
  </div>

  <script>
    window.baseUrl = '';
    window.serverStatus = 'UP';
    window.instance = 'SonarQube';
    window.official = true;
  </script>

  <script type="module" src="/js/outL2Z6DMVA.js"></script>
</body>

</html>

SonarQube Installatioon

ให้ไปหน้าเว็บผ่าน ip ของ server เช่น http://10.11.12.123:9000 เราจะเจอกับหน้าเว็บ  SonarQube แล้วทำการเข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วย

 • user: admin
 • pass: admin

กำหนดรหัสผ่านใหม่

จากนั้นเราจะเจอหน้าแรกของ SonarQube แล้ว :) ยินดีด้วยจ้า...

Debug SonarQube

ในกรณีใครที่สั่งคำสั่ง systemctl start sonarqube.service แล้วมันเป็นสีแดงแบบไม่สามารถสั่ง start ขึ้นมาได้ให้ลองใช้คำสั่ง

$ /opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh console

เพื่อให้มัน start service ให้แทนและมันจะมี log แสดงออกมาให้ดูว่า error ขั้นตอนไหน ให้แก้ไขไปตามนั้น

Thanks:
https://www.howtoforge.com/how-to-install-sonarqube-on-ubuntu-22-04/
https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ubuntu-how-tos/install-java-jdk-17-on-ubuntu-22-04.html
https://docs.sonarqube.org/

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand