เปลี่ยนโดเมนใน wordpress ผ่าน phpmyadmin

เปลี่ยนโดเมนใน wordpress ผ่าน phpmyadmin

สำหรับใครที่ต้องการย้าย Wordpress ไปโดเมนใหม่ หลังจากได้ทำการย้ายโดเมนแล้ว เราจำเป็นต้องทำการแก้ไขชื่อโดเมนในฐานข้อมูลของ Wordpress ด้วยไม่งั้นเราจะเข้าเว็บไม่ได้ สามารถทำผ่าน Phpmyadmin ได้ง่ายๆ ดังนี้

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://localhost:8888/web', 'http://localhost') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://localhost:8888/web','http://localhost');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://localhost:8888/web', 'http://localhost');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://localhost:8888/web','http://localhost');

แก้ไข http://localhost:8888/web เป็นชื่อโดเมนเดิม และแก้ไข http://localhost เป็นชื่อโดเมนใหม่ แล้วนำไปรันใน Mysql query ของ Phpmyadmin

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand