กำหนดขนาด Container เองใน Tailwind CSS

กำหนดขนาด Container เองใน Tailwind CSS

สำหรับคนที่ใช้งาน Tailwind CSS ในการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง ก็คงเคยใช้ class container กันมาแล้ว ซึ่งตัว container มันจะกำหนดขนาดความกว้างมาให้แล้วตามเอกสาร

https://tailwindcss.com/docs/container
https://tailwindcss.com/docs/container

เราสามารถกำหนดขนาดของ container ได้โดยแก้ไขไฟล์ tailwind.config.jsดังนี้

module.exports = {
 content: [
  "./pages/**/*.{js,ts,jsx,tsx}",
  "./components/**/*.{js,ts,jsx,tsx}"
 ],
 theme: {
  ...
 },
 corePlugins: {
  container: false
 },
 plugins: [
  function ({ addComponents }) {
   addComponents({
    ".container": {
     maxWidth: "100%",
     "@screen sm": {
      maxWidth: "640px"
     },
     "@screen md": {
      maxWidth: "768px"
     },
     "@screen lg": {
      maxWidth: "1024px"
     },
     "@screen xl": {
      maxWidth: "1280px"
     }
    }
   });
  }
 ]
};

เพียงแค่นี้เราก็สามารถกำหนดขนาด container ในแต่ละหน้าจอได้แล้ว...

Arnon Kijlerdphon

Arnon Kijlerdphon

Board game & Plant-based & Minimalist, it's all my life.
Bangkok, Thailand