html5 cheat sheet

เป็นคู่มือ HTML5 นะครับโดยจะบอกรายละเอียดของ tag ต่างที่ใช้งานใน HTML5 ซึ่ง HTML5 ก็คือมาตราฐานใหม่ในอนาคตสำหรับ html นะครับ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ใน HTML 5 คือ element ใหม่ๆ ที่ใช้งานเจาะจงและมีความหมายในตัวของมันเอง ต่างจากแต่ก่อนที่เราใช้ div ในการจัดเรียง layout

ส่วนใครสงสัยก็ตามไปอ่านได้ที่ Preview of HTML5 ได้ครับมีภาพประกอบเข้าใจง่าย หรือภาษาไทย HTML 5 มีไว้เพื่อใคร?

html5 cheat sheet

1

Add new comment