วิธีสร้าง docker registry ง่ายๆ โดย docker-compose

วิธีสร้าง docker registry ง่ายๆ โดย docker-compose

Docker registry ก็คือ ที่เก็บไฟล์ docker image ให้เราสามารถดึงมาใช้งานได้ตลอดเวลา โดยเริ่มต้นส่วนใหญ่เราจะใช้ของ Docker store (Docker hub) ซึ่งมันเป็น public ซึ่งเราสามารถเขียน docker image ของโปรเจ็คเราเองแล้วสามารถนำไปฝากไว้ได้ เพื่อให้เราเรียกใช้ง่ายๆ

ตัวอย่าง docker image ที่ผมเคยทำไว้บน docker hub ก็จะมี https://hub.docker.com/r/snappytux/nginx-php/ และ https://hub.docker.com/r/snappytux/laravel/ ซึ่งตอนนั้นผมทำขึ้นมาเพื่อใช้งานในโปรเจ็คต่างๆ ของผมเอง เพื่อนๆ สามารถนำไปใช้กันได้นะ แต่มันนานมากละ

และมันก็มีโปรเจ็ตตัวหนึ่งของ Twin synergy ที่ผมต้องสร้าง docker registry ไว้เพื่อให้ลูกค้าใช้เอง โดยเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายมากผ่าน docker-compose.yml ดังนี้

version: '2'
services:
 nginx:
  image: nginx:1-alpine
  ports:
   - 443:443
  links:
   - registry
   - registry-web
  volumes:
   - ./conf/nginx/:/etc/nginx/conf.d
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  restart: always
 registry:
  image: registry:2
  ports:
   - 127.0.0.1:5000:5000
  environment:
   REGISTRY_STORAGE_FILESYSTEM_ROOTDIRECTORY: /data
  volumes:
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
   - ./data:/data
   - ./conf/regist/config.yml:/etc/docker/registry/config.yml
  restart: always
 registry-web:
  image: hyper/docker-registry-web:latest
  ports:
   - 127.0.0.1:8080:8080
  volumes:
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
   - ./conf/regist-web:/conf:ro
   - ./data:/data
  links:
   - registry:registry
  restart: always

โดย folder structure ของมันก็เป็นแบบนี้

├── README.md
├── conf
│   ├── nginx
│   │   ├── registry.conf
│   │   ├── registry.password
│   │   └── ssl
│   │     ├── ssl.key
│   │     └── ssl-bundle.crt
│   ├── regist
│   │   └── config.yml
│   └── regist-web
│     └── config.yml
├── data
└── docker-compose.yml

สร้างไฟล์ registry.conf ให้เราใส่ค่าดังนี้

upstream docker-registry {
 server registry:5000;
}
upstream docker-registry-web {
 server registry-web:8080;
}

server {
 listen 443 ssl;
 server_name regist.mellonet.com;

 # SSL
 ssl on;
 ssl_certificate /etc/nginx/conf.d/ssl/ssl-bundle.crt;
 ssl_certificate_key /etc/nginx/conf.d/ssl/ssl.key;

 # disable any limits to avoid HTTP 413 for large image uploads
 client_max_body_size 0;

 # required to avoid HTTP 411: see Issue #1486 (https://github.com/docker/docker/issues/1486)
 chunked_transfer_encoding on;

 location /v2/ {
  # Do not allow connections from docker 1.5 and earlier
  # docker pre-1.6.0 did not properly set the user agent on ping, catch "Go *" user agents
  if ($http_user_agent ~ "^(docker\/1\.(3|4|5(?!\.[0-9]-dev))|Go ).*$" ) {
   return 404;
  }

  # To add basic authentication to v2 use auth_basic setting plus add_header
  auth_basic "registry.localhost";
  auth_basic_user_file /etc/nginx/conf.d/registry.password;
  add_header 'Docker-Distribution-Api-Version' 'registry/2.0' always;

  proxy_pass             http://docker-registry;
  proxy_set_header Host       $http_host;  # required for docker client's sake
  proxy_set_header X-Real-IP     $remote_addr; # pass on real client's IP
  proxy_set_header X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_read_timeout         900;
 }
 location / {
   auth_basic "Restricted Content";
   auth_basic_user_file /etc/nginx/conf.d/registry.password;

   proxy_pass             http://docker-registry-web;
   proxy_set_header Host       $http_host;
   proxy_set_header X-Real-IP     $remote_addr; # pass on real client's IP
   proxy_set_header X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
   proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
 }

}

ให้นำไฟล์ ssl ที่เราซื้อมาใส่ใน conf/ > nginx/ > ssl/ ส่วนชื่อไฟล์จะใช้แบบผมก็ได้ ถ้าหากเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เราไปเปลี่ยนค่าใน registry.conf ด้วย

ssl_certificate /etc/nginx/conf.d/ssl/ssl-bundle.crt; 
ssl_certificate_key /etc/nginx/conf.d/ssl/ssl.key;

สร้างไฟล์ registry.password ใน conf/ > nginx/

เพื่อใช้เป็นระบบ login เข้าหน้าเว็บของ docker registry และเวลาเราใช้คำสั่ง docker login โดย registry-user เปลี่ยนเป็นชื่อที่ต้องการได้

$ htpasswd -c regist.password registry-user
New password: #ใส่รหัสผ่าน
Re-type new password: #ใส่รหัสผ่าน
Adding password for user registry-user

สร้างไฟล์ config.yml ใน conf/ > regist/

เพื่อใช้เป็นการตั้งค่าของระบบ registry

version: 0.1
log:
 fields:
  service: registry
storage:
 cache:
  blobdescriptor: inmemory
 filesystem:
  rootdirectory: /var/lib/registry
 delete:
  enabled: true
http:
 addr: :5000
 headers:
  X-Content-Type-Options: [nosniff]
health:
 storagedriver:
  enabled: true
  interval: 10s
  threshold: 3

สร้างไฟล์ config.yml ใน conf/ > regist-web/

เพื่อใช้เป็นการตั้งของระบบ registry-web โดย regist.domain.com สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของเราเองได้

registry:
  url: http://registry:5000/v2
  name: regist.domain.com
  readonly: false
  auth:
   enabled: false

เมื่อสร้างครบทุกไฟล์แล้วสามารถนำไปใช้งานได้เลย โดยใช้คำสั่ง docker-compose up -d จากนั้นทดลองเข้าหน้าเว็บ https://regist.domain.com ดูจะพบกับ Password Authentication ของ nginx 

nginx password prompt

หรือทดสอบด้วยการ

$ docker login -u username -p password registry.domain.com
Login Suceeded

เพียงเท่านี้เราก็จะมี docker registry ไว้ใช้ส่วนตัวแล้ว

ของแถม: ใช้ตัวนี้ก็ได้ http://port.us.org/ มันเป็น docker registry สำหรับให้เราใช้งานส่วนตัว

Happy docker :p

0

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.