การตอบแทนบุญคุณครูอาจารย์ ตามแบบพุทธวจน

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครู ผมเลยจะขอพูดถึงพระสูตรที่พุทธวจนได้กล่าวไว้ในการตอบแทนบุญคุณครูอาจารย์จะต้องทำอย่างไรบ้าง เราชาวพุทธควรทราบอย่างยิ่ง

ซึ่งในศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับครูอาจารย์จะอยู่ในส่วนของ "การปฎิบัติต่อทิศทั้งหก" และครูอาจารย์นั้นจะอยู่ในส่วนของทิศเบื้องขวา โดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสสิ่งที่ศิษย์พึงกระทำต่อครูอาจารย์ไว้ว่า

ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์พึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ
ด้วยลุกขึ้นยืนรับ ๑ 
ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ ๑ 
ด้วยการเชื่อฟัง ๑
ด้วยการปรนนิบัติ ๑
ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ
 
(และสิ่งที่ครูควรทำต่อศิษย์)
ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา อันศิษย์บำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ คือ 
แนะนำดี ๑ 
ให้เรียนดี ๑ 
บอกศิษย์ด้วยดีในศิลปวิทยาทั้งหมด ๑ 
ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ๑ 
ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย ๑ ฯ
 
ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์บำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่า นี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องขวานั้น ชื่อว่าอันศิษย์ปกปิดให้เกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ ฯ
พระสูตรนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับ ความหมายตรงตัวอยู่แล้วน่าจะเข้าใจไม่ยาก :) สาธุ
Thank : พระพุทธเจ้า
1

Add new comment

Fri, 05/06/2016 - 05:30

ขอบคุณค่ะ ^ ^