ติดตั้ง web server บน Centos 5

เป็นการติดตั้ง Apache2, PHP5 และ MySQL5 บน CentOS 5+ server โดยใช้ Yum

ติดตั้ง packet ต่างๆ [bash]yum -y install httpd php mysql mysql-server php-mysql[/bash] กำหนด password สำหรับ root ของ MySQL [bash]/etc/init.d/mysql start mysqladmin -u root password 'ENTER-PASSWORD-HERE'[/bash] จากนั้นก็กำหนดให้ Service ต่างๆทำงานตอนเปิดเครื่องและพร้อมในการทำงานเดี๋ยวนี้ [bash]/sbin/chkconfig httpd on /sbin/chkconfig --add mysqld /sbin/chkconfig mysqld on /sbin/service httpd start /sbin/service mysqld start [/bash] ทดสอบ php โดยการสร้างเพจขึ้นมาไว้ที่ /var/www/html ซึ่งเป็น directory พื้นฐานของ web server ใน centos [php][/php] ที่มา : http://www.tutorialized.com/view/tutorial/Install-Apache2-PHP5-MySQL5-with-Yum-on-CentOS/37630
1

Add new comment

Fri, 07/28/2017 - 17:04

Wow, that'ѕ what Ӏ was looking for, what a data!
preѕent herе at this weblog, thankѕ admin of this site.