ภัย 3 อย่างอะไร ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม่ลูกก็ช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้?

ภัย 3 อย่างอะไร ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม่ลูกก็ช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้?

เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ 12 สิงหาคมและ เป็นวันแม่แห่งชาติ ผมนึกถึงพระสูตรของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อีก 1 พระสูตร ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับให้คุณลูก และคุณแม่ทั้งหลายได้อ่าน ซึ่งอ่านจะยาวหน่อยแต่ผมอยากให้ได้ลองตั้งใจ และมีสติค่อยๆ อ่านจนจบ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓ อย่างนี้เป็น อมาตาปุตติกภัย
๓ อย่างนั้น เป็นไฉน คือ 
ภัยคือ ความแก่ ๑
ภัยคือ ความเจ็บ ๑
ภัยคือ ความตาย ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุตรแก่ มารดาย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่า เราจงแก่ บุตรของเราอย่าได้แก่ ก็หรือว่า
เมื่อมารดาแก่ บุตรย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่า เราจงแก่ มารดาของเราอย่าได้แก่

เมื่อบุตรเจ็บไข้ มารดาย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่า เราจงเจ็บไข้ บุตรของเราอย่าเจ็บไข้ ก็หรือว่า 
เมื่อมารดาเจ็บไข้ บุตรย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่า เราจงเจ็บไข้ มารดาของเราอย่าเจ็บไข้

เมื่อบุตรกำลังจะตาย มารดาย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่า เราจงตาย บุตรของเราอย่าได้ตาย
ก็หรือว่า เมื่อมารดากำลังจะตาย บุตรย่อมไม่ได้ตามใจหวังดังนี้ว่า เราจงตาย มารดาของเราอย่าได้ตาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๓ อย่างนี้แล เป็น อมาตาปุตติกภัย ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคาปฏิปทา ซึ่งเป็นไปเพื่อละ เพื่อก้าวล่วงสมาตาปุตติกภัย ๓ อย่างนี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่างนี้ มีอยู่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มรรคาปฏิปทาซึ่งเป็นไปเพื่อละ เพื่อก้าวล่วงสมาตาปุตติกภัย ๓ อย่างนี้ และอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่างนี้เป็นไฉน คือ อริยมรรค มีองค์ ๘ นี้แล กล่าวคือ
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคาปฏิปทา ซึ่งเป็นไปเพื่อละ เพื่อก้าวล่วงสมาตาปุตติกภัย ๓ อย่าง และอมาตาปุตติกภัย ๓ อย่างนี้แล ฯ

(พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่ม 20 หน้า 170)

โดยจากพระสูตรด้านบนสรุปง่ายๆ ก็คือ การแก่ การเจ็บ และการตาย ภัยทั้งสามเหล่านี้ แม่ก็ทำแทนลูกไม่ได้ ลูกก็ทำแทนแม่ไม่ได้ แล้วเราจะสามารถช่วยเหลือแม่ หรือลูกได้ยังไงกัน นั้นก็คือให้รู้ และเข้าใจใน อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหนทางการหลุดพ้นนั้นเอง 

และหากเราสามารถทำให้แม่เรานั้นสามารถเข้าใจในอริยมรรคมีองค์ 8 ได้ก็จะเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านอย่างสุดนั้นเอง

จริงๆ แล้วพระสูตรนี้เราไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแม่เท่านั้นนะครับ เราสามารถนำไปใช้กับใครก็ได้ที่เราต้องการช่วยเหลือเขาคนนั้น เพื่อให้รู้จักอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหนทางการดับทุกข์ ให้เขาเหล่านั้นเข้าใจ ตัวเราก็จะได้อนิสงค์เช่นเดียวกัน

ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งในทางโลก และทางธรรม

0

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.