ติดตั้ง plugin Save for Web ใน gimp

save for web in gimp

Gimp จะไม่มีเมนู Save for Web มาให้เหมือนของ photoshop ซึ่งถ้าใครทำงานออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ gimp ผมว่ามีประโยชน์มากนะครับ โดยเราจะต้องติดตั้งในส่วนของ plugin เพิ่มเข้าไปให้ gimp

วิธีการติดตั้ง

1. plugin save for web สามารถโหลดได้จาก http://registry.gimp.org/node/33

2. แตกไฟล์แล้วย้ายไปที่ [home user]/.gimp-2.x/plug-ins/

$ cp -r gimp-save-for-web-0.28.6 ~/.gimp-2.6/plug-ins/

3. ติดตั้ง packet เพิ่มเติมสำหรับ compile

$ sudo aptitude install libgimp2.0-dev

4. เข้าไปใน plugin ของเรา

$ cd ~/.gimp-2.6/plug-ins/gimp-save-for-web-0.28.6/

5. compile

$ ./configure make $ sudo make install

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.