กำหนด image style เองใน node.tpl.php ของ drupal 7

เป็นตัวอย่างการใช้งาน funtion image_style_url($style_name, $path) นะครับเพื่อให้เราสามารถนำ field รูปภาพใน node.tpl.php มาใส่ใน image style ที่เราสร้างไว้ได้ใน drupal 7

การใช้งาน funtion image_style_url($style_name, $path)

$style_name ก็คือชื่อ style ที่เราสร้างขึ้นมา เช่น thumbnail, large เป็นต้น

image tyle

$path คือที่อยู่ของรูปภาพนั้นๆ

ตัวอย่างการใข้งาน

[php] field_image['und'][0]['uri']; $image_url_with_style = image_style_url('thumbnail',$image_uri); echo ''; ?> [/php]

Thank : http://agerson.net/content/displaying-field-image-image-style-nodetplphp-drupal-7

Add new comment