การทำ virtual host บน ubuntu

ubuntuSunday, February 16, 2014 - 17:08

หลายๆครั้งถ้าผมจะพัฒนาเว็บอะไรก็ตาม ผมมักจะทำ virtual host ใน ubuntu เสมอเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกเว็บนั้นๆ ซึ่งโดยปกติก็จะเรียกแบบนี้ http://localhost/{โฟลเดอร์เว็บ} บนเว็บบราวเซอร์ แต่เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน และพัฒนามัน ผมก็จะผูกมันตัวเว็บเข้ากับชื่อโดเมนที่ตั้งเองในเครื่องเลยง่ายดี... เช่น http://{ชื่อเว็บ}.local

วิธีการทำ virtual host บน ubuntu

 1. เข้าไปยัง directory ดังนี้
  sudo cd /etc/apache2/sites-available
 2. ก็อปปี้ไฟล์ 000-default.conf ให้เป็นชื่อเว็บที่เราต้องการเรียกใช้งานเช่น ndt.localhost.conf
  sudo cp 000-default.conf ndt.localhost.conf
 3. แก้ไขไฟล์ ndt.localhost.conf
  sudo gedit ndt.localhost.conf
  <VirtualHost *:80>
          # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
          # the server uses to identify itself. This is used when creating
          # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
          # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
          # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
          # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
          # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
          #ServerName www.example.com

          ServerAdmin webmaster@localhost
          DocumentRoot /var/www/ndt
          ServerName  ndt.localhost
          ServerAlias www.ndt.localhost

          <Directory /var/www/ndt>
                  Options Indexes FollowSymLinks
                  AllowOverride All
                  Require all granted
          </Directory>

          # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
          # error, crit, alert, emerg.
          # It is also possible to configure the loglevel for particular
          # modules, e.g.
          #LogLevel info ssl:warn

          ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
          CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

          # For most configuration files from conf-available/, which are
          # enabled or disabled at a global level, it is possible to
          # include a line for only one particular virtual host. For example the
          # following line enables the CGI configuration for this host only
          # after it has been globally disabled with "a2disconf".
          #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
  </VirtualHost> 

 4. จากตัวอย่างไฟล์ด้านบนให้เราแก้ไขตามนี้ครับ
  DocumentRoot /var/www/ndt
  ServerName ndt.localhost
  ServerAlias www.ndt.localhost

  DocumentRoot คือ ที่อยู่ของไฟล์เว็บของเรา
  ServerName คือ ชื่อโดเมนที่เราจะเรียกใช้

  <Directory /var/www/ndt>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
  </Directory>

  แก้ Directory ให้ตรงกับที่อยู่ของไฟล์เว็บเรา เสร็จแล้วบันทึกแล้วก็ออกมา

 5. จากนั้นทำการแก้ไข hosts บนเครื่อง
  sudo gedit /etc/hosts
  127.0.0.1       localhost
  127.0.0.1       ndt.localhost
  127.0.0.1       mgr.localhost
  127.0.1.1       snappy-laptop

  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1     ip6-localhost ip6-loopback
  fe00::0 ip6-localnet
  ff00::0 ip6-mcastprefix
  ff02::1 ip6-allnodes
  ff02::2 ip6-allrouters

  โดยให้เราเพิ่มชื่อเว็บที่เราต้องการเรียกใช้งานเหมือนกับไฟล์ด้านบน ตามตัวอย่างก็คือ ndt.localhost เสร็จแล้วบันทึกและก็ออกมา

 6. ทำการเปิดการใช้งาน module vhost_alias
  sudo a2enmod vhost_alias
 7. เปิดการใช้งานชื่อเว็บที่เราจะเรียกใช้
  sudo a2ensite ndt.localhost
 8. restart apache
  sudo /etc/init.d/apache2 restart

จบละครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งาน http://ndt.localhost ได้แล้ว

แนะนำให้อ่าน

แสดงความคิดเห็น