กำหนด image style เองใน node.tpl.php ของ drupal 7

drupalSunday, February 3, 2013 - 18:26

เป็นตัวอย่างการใช้งาน funtion image_style_url($style_name, $path) นะครับเพื่อให้เราสามารถนำ field รูปภาพใน node.tpl.php มาใส่ใน image style ที่เราสร้างไว้ได้ใน drupal 7

การใช้งาน funtion image_style_url($style_name, $path)

$style_name ก็คือชื่อ style ที่เราสร้างขึ้นมา เช่น thumbnail, large เป็นต้น

image tyle

$path คือที่อยู่ของรูปภาพนั้นๆ

ตัวอย่างการใข้งาน

<?php
        $image_uri = $node->field_image['und'][0]['uri'];
        $image_url_with_style = image_style_url('thumbnail',$image_uri);
        echo '<img src="'.$image_url_with_style.'">';
?>

Thank : http://agerson.net/content/displaying-field-image-image-style-nodetplphp...

แนะนำให้อ่าน

แสดงความคิดเห็น